రెండు లారీలు డీ.. ఒకరు మృతి.

కృష్ణాజల్లా ఉంగుటూరు మండలం తేలప్రోలు ఉషారామా కాలేజి వద్ద రెండు లారీలు డీ.. ఒకరు మృతి.

YOU MAY LIKE