సైన్యం కోసం సేనాని పరీక్ష..

జనసేన పార్టీ కోసం విశాఖ లో జరిగిన న ఎంపికకు  విశేషమైన స్పందన వచ్చింది. వందల సంఖ్యలో యువత హాజరయ్యారు. వీరందరికీ రాత పరీక్ష నిర్వహించారు.

YOU MAY LIKE